Dotacje - pszczelarze.strzybnica.pl

Koło Pszczelarzy
w Strzybnicy
Przejdź do treści

Dotacje

Aktualności
 
Prosimy o sporządzenie list osób chętnych na zakup sprzętu w ramach
 
dotacji i przesłanie ich do biura do 15 października 2017 roku najlepiej
 
mailem. Lista powinna zawierać imię i nazwisko, nazwę sprzętu ( typ lub
 
model) ,ilość, firma. Określenie sprzętu powinno być szczegółowe.
 
 
O dotacje mogą się ubiegać
 
-pszczelarze posiadający co najmniej 10 rodzin pszczelich na dzień 30
 
września 2017 roku pod warunkiem, że nie korzystają z dofinansowania w
 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
-refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej
 
niż 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą
 
 
Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie
 
nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:
 
- miodarek,
 
- odstojników,
 
- dekrystalizatorów,
 
- stołów do odsklepiania plastrów,
 
- suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 
- topiarek do wosku,
 
- urządzeń do kremowania miodu,
 
- refraktometrów,
 
- wózków ręcznych do transportu uli,
 
- wialni do pyłku,
 
- uli wszystkich typów lub ich elementów - w skład ula wchodzi dennica,
 
korpusy, daszek, powałka
 
 
Nie dostarczenie imiennej listy w wyznaczonym terminie będzie informacją,
 
że Koło nie jest zainteresowane zakupem sprzętu.
 
 
 
Prosimy również o sporządzenie list na zakup urządzeń do prowadzenia
 
gospodarki wędrownej
 
- pszczelarz posiadający 30 rodzin pszczelich może ubiegać się o
 
refundację na zakup: przyczep do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń
 
dźwigowych do załadunku i rozładunku uli
 
- refundacja stanowi do 60% ceny netto zakupionego sprzętu, ale nie więcej
 
niż 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż
 
10 000 zł w rozliczeniu 3-letnim ( 2017,2018,2019)
 
 
 
 
Pozdrawiam
 
Jadwiga Wisniowska
 
Śląski Związek Pszczelarzy
 
w Katowicach
 
ul. Warszawska 6
 
40-006 Katowice
 
32 206-86-54
Wróć do spisu treści